Speerpunten


Om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen, hebben we gekozen voor een aantal speerpunten op ons IKC. Vanuit deze speerpunten worden kinderen gestimuleerd anders naar de wereld te kijken, hun grenzen te verleggen en een open houding te hebben. Hieronder leest u meer over de speerpunten die wij hebben gekozen om dit te bewerkstelligen. 

Speerpunt natuur
Kinderen in en om het IKC in contact brengen met de natuur is het motto bij dit speerpunt. In samenwerking met de Zebrazorgboerderij willen wij de kinderen "IKC breed" binnen en buiten bekend maken met zorg voor de natuur. Door ontdekkend en onderzoekend bezig te zijn, willen wij bereiken dat kinderen aan het eind van hun leertijd op het IKC op een bewuste manier om kunnen gaan met de natuur en de wereld om hen heen. Zo gaan drie kinderen per week naar de Zebrazorgboerderij om voor onze geit en alpaca te zorgen, oftewel we hebben dierendienst. Daarnaast hebben wij zo’n vier keer per jaar een natuurmiddag.  

Speerpunt lezen
Boeken, verhalen, sprookjes en gedichten nemen een belangrijke plek in de school in. De basis voor deze leescultuur wordt al gelegd bij allerkleinsten. In de groep wordt door de leerkracht veel voorgelezen en daarnaast wordt wekelijks in kleine groepjes interactief voorgelezen uit leuke, eigentijdse prentenboeken. De kinderen leren zo niet alleen een nieuw prentenboek kennen, maar worden bovendien al vroeg gewezen op bijzonderheden in het verhaal, op illustraties, op woorden die ze niet begrijpen en op gevoelens die het verhaal bij ze oproept. Wanneer ze vervolgens in groep drie zelf leren lezen, blijkt de woordenschat die ze zich hebben eigen gemaakt en de vertrouwdheid met boeken een sterke basis te zijn. Met al deze activiteiten wordt bereikt dat kinderen boeken en teksten kritischer kunnen beoordelen en meer inzicht krijgen in patronen en verhaallijnen. Dit leidt tot een beter en vlotter tekstbegrip van zowel ingewikkeld recept of handleiding, als van een goed, dik boek. 

De Bibliotheek

IKC De Paradijsvogel vindt het belangrijk dat kinderen goed leesonderwijs krijgen. In samenwerking met het IKC, de ouders en de bibliotheek willen wij kinderen aan het lezen krijgen én houden. Wij zien lezen als een verrijking van het leven, omdat lezen de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, omdat lezen het vliegend tapijt is waarmee ieder door zijn fantasie kan reizen. Het gaat om leesplezier, het maken van die leeskilometers.

In de bibliotheek wordt gewerkt met het schoolbibliotheeksysteem: KOHA-school. Het is een webbased systeem, waarmee de kinderen op zoek kunnen gaan naar boeken en andere materialen. De leerkrachten kunnen het leengedrag van kinderen volgen, leestips geven en bijsturen waar nodig. Dit gaat in overleg met de leesconsulent van Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de leesspecialist op school. De Paradijsvogel is een pilotschool voor Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Speerpunt sport
Kinderen leren beter door meer bewegen en van samen bewegen wordt iedereen blij. Bewegen is dus een belangrijk aandachtspunt van het IKC en daarom wordt bewust gekozen voor een vakdocent voor bewegingsonderwijs die kinderen twee keer per week lesgeeft. Tevens is er tijdens de TSO en BSO een extra aanbod aan sportactiviteiten op verschillende momenten. 

Speerpunt muziek 
Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een subsidie voor muziekonderwijs toegekend aan het IKC. Door deze subsidie is het mogelijk om in samenwerking met de muziekschool Bloemendaal elke week muziekles aan te bieden door een muziekdocent. 

Deze speerpunten komen ook allemaal weer aan bod tijdens de Talententijd.