Missie / Visie


Onze visie, waar we voor gaan: 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Kinderen hebben behoefte aan andere vaardigheden dan vroeger. Dat dwingt ons om anders naar het onderwijs en onze taak daarin te kijken. Het is onze opdracht om, naast het overbrengen van kennis, ervoor te zorgen dat kinderen zich de '21the century skills' eigen maken. Dat ze zelfbewust en kritsch zijn, maar ook creatief en ondernemend!

Als IKC bieden we kinderen bieden wij kinderen een plezierige en geborgen omgeving. Een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Waar ze kansen krijgen om hun leefwereld te verrijken. Door samen te leren en te spelen, worden ze uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En dat allemaal onder één dak! 

Alle kinderen in Vogelenzang doen ertoe. Daarom moeten ze mee kunnen doen en dezelfde kansen krijgen. Dat doen we samen met hen die om het kind heen staan. Dat zijn in de eerste plaats ouders die wij als partner in de opvoeding zien. Samen werken wij aan de ontwikkeling van kinderen in ons dorp. Vandaag én morgen, want kinderen van nu zijn de actieve burgers van de toekomst. 

Onze missie, waar wij voor staan: 

Het IKC is er voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in Vogelenzang. Vanuit één organsitatie en onder één dak werken we samen aan een doorgaande lijn van ons onderwijs, opvang en opvoeding. We dagen kinderen uit om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de samenleving van de 21e eeuw. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we samen. Met elkaar binnen het IKC. Met anderen daarbuiten. Zo geven we kinderen vandaag de bagage voor de wereld van morgen. 

Het motto van ons IKC is een krachtige samenvatting van onze vissie en missie. "IKC De Paradijsvogel, kinderen voorbereiden op de wereld van morgen". Onze kernwaarden


In de lijn met onze visie en missie hebben we kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn leidraad voor ons denken en doen. Voor hoe wij omgaan met kinderen, ouders, samenwerkingspartners en met elkaar. 

Dit zijn onze kernwaarden:

Samen
Als we samenwerken, bereiken we meer. Meer dan de som der delen. Effectieve samenwerking vraagt om respect. Voor jezelf, de ander en de omgeving. Hoewel we verschillend zijn, benadrukken we in de samenwerking onze overeenkomsten. Niet 'kennis is macht', maar 'delen is kracht'. Dat is ons uitgangspunt. 

Passie en talenten
Wat we ook delen, we werken altijd vanuit de uniekheid van het kind. Zijn of haar talenten en mogelijkheden staan centraal bij hoe we ons onderwijs en opvang organiseren. Wij geloven dat elk kind in Vogelenzang (soms met een beetje hulp) mee kan doen. Kortom: passie + talenten = geluk. 

Wereldbewustzijn
We zijn betrokken bij wat er in de maatschappij gebeurt. Ver weg, maar ook in de directe omgeving van school. Ouderen spelen dan ook een rol in ons centrum. In Vogelenzang ontmoeten jong en oud elkaar. We willen dat wat we doen graag verbinden met activiteiten in de buurt. Dat is goed voor de buurt én goed voor onze kinderen. Door naar buiten te gaan, of door de omgeving in de school te halen. 

Toekomstgericht
We zijn toekomstgericht. Door goed op kansen en ontwikkelingen in te spelen, bouwen we aan een voorziening die niet alleen vandaag, maar ook morgen relevant is in Vogelenzang. Die bovendien multifunctioneel is en ook als ontmoetingscentrum kan dienen voor meer doelgroepen. 

In onze visie op ontwikkelen en leren dragen we dit uit naar ouders en kinderen. Visse op ontwikkelen en leren


Bij de Paradijsvogel ontdekken kinderen hun unieke talenten. In een veilige en prettige omgeving kunnen ze zichzelf ontwikkelen. Wij begeleiden ze daarbij en volgen hun ontwikkeling. Elke dag weer! Zo helpen we kinderen om hun plek te vinden in de snel veranderende maatschappij.

We hebben oog voor ieder kind. Ze ervaren dat ze welkom zijn in ons kindcentrum om te ontdekken, te spelen, fouten te maken en opnieuw te beginnen. Onze medewerkers coachen de kinderen daarbij, uiteraard in samenwerking met ouders. Zo kunnen kinderen opgroeien tot kleurrijke en verantwoordelijke tieners met alle vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij van vandaag. 

Dit leren we kinderen!

Werken met een 'open blik' 
We motiveren kinderen om op verschillende manieren te leren. Met hoofd, hart én handen. Zelfstandig én samen met anderen. De inrichting van het kindcentrum maakt dit mogelijk. We maken gebruik van ICT en verschillende werkormen. Van instructie en presenteren tot zelf opzoeken en leren van de praktijk. We stimuleren kinderen goed te kijken en vragen te stellen. Met een 'open blik' leren ze de wereld om zich heen beter te begrijpen. Natuur, lezen, sport en muziek geven we daarbij extra aandacht. 

Doelen stellen
We helpen kinderen om zo zelfstandig mogelijk te leren. Door hen te coachen. Door instructie en feedback te geven. We bieden ze inzicht in eigen kunnen en helpen ze om doelen te stellen. Maar ook om doelen aan te passen als het daardoor beter gaat. En we bieden kinderen duidelijkheid. Over het ritme van de dag, over waar ze aan gaan werken en over de grenzen warbinnen dit in ons kincentrum kan. 

Samenwerken
Samen kunnen we meer dan ieder voor zich. Daar geloven we in. Kinderen leren dus van elkaar èn met elkaar. Maar ook als team leren we van elkaars talenten en expertise. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor de kinderen. Bovendien bieden we ze de zorg die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Last but not least: we werken samen met ouders. Zij zijn onze natuurlijke bondgenoot in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.