Ouderraad


De doelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school en het behartigen van de overige belangen van de ouders. De ouderraad (OR) is de naam van het bestuur van de vereniging. Deze bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de ouderraad vindt plaats op de algemene ledenvergadering, die jaarlijks, meestal in oktober, wordt gehouden. De jaarvergadering is toegankelijk voor alle ouders. Alle ouders zijn immers automatisch lid van de oudervereniging. Indien er voor de ouderraad nieuwe leden nodig zijn, zal er ruim voor de jaarvergadering een oproep worden gedaan aan alle ouders, zodat zij zich aan kunnen melden als kandidaat.

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten die buiten het lesrooster vallen, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, het Paasontbijt, de sportdagen en de andere schoolactiviteiten. Tevens organiseert zij samen met het team het jaarlijkse schoolreisje. Bij voldoende animo worden er ook informatieavonden georganiseerd. De ouderraad vergadert regelmatig gedurende het schooljaar. Bij deze vergaderingen is Rebecca Duindam aanwezig.

De ouderraad staat altijd open voor uw reacties en suggesties. 

Ouderbijdrage
De ouderraad en het schoolteam organiseren elk jaar allerlei activiteiten voor de kinderen. Voor deze activiteiten ontvangen de school en de ouderraad geen subsidie van het ministerie. Vandaar dat wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen, waaruit deze belangrijke extra activiteiten worden bekostigd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 55,- per kind per schooljaar. Op de jaarvergadering van de ouderraad krijgt u een begroting aangeboden, waarin de verschillende activiteiten en kosten staan vermeld en het bedrag voor het volgende schooljaar wordt vastgesteld. Meldt u uw kind halverwege een schooljaar aan, dan zullen activiteiten die reeds hebben plaats gehad niet in rekening worden gebracht. De vrijwillige ouderbijdrage wordt in de jaarvergadering vastgesteld en in de nieuwsbrief gepubliceerd.