IKC-raad


De IKC-raad bestaat uit de Oudercommissie van Les Petits Kinderopvang (OC), de Medezeggenschapraad (MR) en de Ouderraad (OR) van De Paradijsvogel.

Er vinden gezamenlijke vergaderingen plaats om als IKC zoveel als mogelijk de activiteiten en het beleid op elkaar af te stemmen. De IKC-raad is te bereiken via: ouderraadparadijsvogel@hotmail.com.

Oudercommissie
Via de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van Les Petits. Dit is wettelijk geregeld. De oudercommissie is onafhankelijk en adviseert Les Petits bij veel beleidsbeslissingen.

Les Petits neemt dit serieus en is een goede gesprekspartner. Naast adviseren, verzorgt de oudercommissie ook een aardigheidje voor de pedagogisch medewerkers en organiseert het activiteiten of draagt bij aan een programmaonderdeel binnen het IKC. Ook het kerstontbijt en lente/zomerfeest zijn activiteiten die wij samen met ondersteuning van Les Petits mee helpen organiseren.
Ouders kunnen bij de Oudercommissie terecht als er vragen zijn ten aanzien van het beleid van Les Petits. Ook als er verbeterpunten of zorgpunten zijn dan kunnen die naast, Les Petits, ook met de Oudercommissie worden besproken. De Oudercommissie zal dit dan bespreken met Les Petits tijdens een van de gezamenlijke overleggen of indien nodig bij de Centrale Oudercommissie (overleg tussen de Voorzitters van de verschillende Oudercommissies en de Directie van Les Petits). De vergaderingen zijn openbaar dus ook daar zijn ouders welkom.

Ouderraad
De doelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school. Tevens behartigen zij van de overige belangen van de ouders. De ouderraad (OR) is de naam van het bestuur van de vereniging. Deze bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de ouderraad vindt plaats op de algemene ledenvergadering, die jaarlijks (meestal in november) wordt gehouden. 

De jaarvergadering is toegankelijk voor alle ouders. Alle ouders zijn immers automatisch lid van de oudervereniging. Indien er voor de ouderraad nieuwe leden nodig zijn, zal er ruim voor de jaarvergadering een oproep worden gedaan aan alle ouders, zodat zij zich aan kunnen melden als kandidaat. Tussendoor aanmelden kan ook!

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten die buiten het lesrooster vallen, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, het Paasontbijt, de sportdagen en de andere schoolactiviteiten. Tevens organiseert zij samen met het team het jaarlijkse schoolreisje. Bij voldoende animo worden er ook informatieavonden georganiseerd. De ouderraad vergadert regelmatig gedurende het schooljaar. Bij deze vergaderingen is Rebecca Duindam aanwezig. De ouderraad staat altijd open voor uw reacties en suggesties. 

Ouderbijdrage
De ouderraad en het schoolteam organiseren elk jaar allerlei activiteiten en de schoolreisjes voor de kinderen. Voor deze activiteiten ontvangen de school en de ouderraad geen subsidie van het ministerie. Vandaar dat wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen, waaruit deze belangrijke extra activiteiten worden bekostigd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is nu € 80,- per kind per schooljaar. Op de jaarvergadering van de ouderraad krijgt u een begroting aangeboden, waarin de verschillende activiteiten en kosten staan vermeld en het bedrag voor het volgende schooljaar wordt vastgesteld. Meldt u uw kind halverwege een schooljaar aan, dan zullen activiteiten die reeds hebben plaats gehad niet in rekening worden gebracht.
Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen we deze festiviteiten en het schoolreisje niet voor onze kinderen organiseren!

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van de Paradijsvogel bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij zijn sparringpartner voor directie en schoolbestuur en kunnen mee besluiten over belangrijke onderwerpen of adviseren als ze zien dat er iets beter kan. 
Vanuit de MR volgen we dit kritisch: is duidelijk wat er moet gebeuren, wordt er voldoende voortgang en resultaat geboekt en wordt er regelmatig gecommuniceerd naar de ouders zodat iedereen kan volgen wat er gebeurt. Iedere ouder wil dat het maximale uit zijn kind gehaald wordt. Dit onderwerp vinden we zo belangrijk dat we hebben besloten om dit het centrale MR thema voor het komende schooljaar te maken. Spreek ons aan als je hierover vragen hebt of ideeën hoe het beter kan. Spreek ons ook aan als je het gevoel hebt dat je er te weinig over hoort. Om dat wat gemakkelijker te maken, stellen de MR leden zich hieronder kort voor.

In de MR vergaderingen kan iedere ouder het eerste half uur aanschuiven als hij/zij behoefte heeft om vragen te stellen of dingen aan de orde te stellen.

MR-leden
Eva Engel (zorgcoördinator)
Sarah Roest (leerkracht groep 8, evenementen - en cultuurcoördinator) 
Theo Vroege
Peter Nieuwendijk